header-pic

På förskolan

Vår målsättning i verksamheten är att:

– varje barn skall utvecklas optimalt utefter de egna förutsättningarna samtidigt som personal, barn och föräldrar trivs, och har det roligt tillsammans.

Vila på förskolan

Alla barnen har behov av att vila under dagen. De barn som inte sover har en lugn vila i ca 30 minuter och lyssnar på en saga. Barnen på Nallarna som sover vilar i sina egna vagnar. Genom att sova ute i sina egna vagnar får barnen en trygg sovstund samt frisk luft, vilket motverkar och begränsar smittspridning och barnen är friskare. Detta innebär att barnen behöver ha en egen vagn att sova i som föräldrarna ansvarar för att ta med hem. Lämnas en vagn på förskolan ansvarar inte förskolan för den. Nallarna står för en sovpåse och fårskinn till alla barn.

Utemiljön

Förskolan ligger inbäddad i ett litet skogsparti med full tillgång till allt den har att erbjuda.

Den egna förskolegården erbjuder såväl ”motorvägar” för alla fordon med hjul som en hinderbana. Smaskiga bär finns i mängder under sommaren, en liten lekstuga och en härlig eldstad för korvgrillning när det vill sig väl. En väl tilltagen sandlåda som alltid är full av sand och sandiga barn och tillgång till vatten för extra blöta lekar.

miljon

Grön Flagg

Förskolan arbetar aktivt med hållbar utveckling och förskolan är Grön Flagg certifierade.

Innemiljön

Vi har försökt skapa rum för alla typer av lek, för lugn och ro, för bus och för skapande. Miljön förändras  efter hur barngruppen utvecklas, vi anser att det är viktigt att följa barnens intressen och frågor.

Pedagogiska Verksamheten

Det viktigaste för oss som arbetar på Nallarna är att barnen ska känna sig trygga och trivas på förskolan och att de ska få känna glädje över att komma hit. Vi tror också att detta är en förutsättning för att de ska kunna erövra ny kunskap och utvecklas.

Vi är en förskola som på ett tydligt sätt vill sätta barnen och barnens utveckling i centrum. Med utgångspunkt i förskolans läroplan arbetar vi för att skapa en så god lärandemiljö som möjligt. Vi lägger stor vikt vid det lustfyllda lärandet och genom lek, sång, musik, bild, teater och rörelse vill vi skapa en förskola som ser till hela barnet.

pedagogiska_verksamheten

Vi tror att alla barn har förutsättningar att lära sig nya saker och utvecklas. Vi tror också på att barnens egna intressen kan vara viktiga nycklar till lärande och vi vill vara lyhörda och inkännande gentemot detta. Vi vill skapa arbetssätt där barnen deltar aktivt, får ta egna initiativ och uppmuntras att pröva sina färdigheter. Samtidigt tror vi att vi som pedagoger har en oerhört viktig roll när det kommer till att handleda och hjälpa barnen i detta. Det gör vi genom en planerad och genomtänkt verksamhet där vi pedagoger inte bara serverar färdiga svar utan låter barnen själva fundera över och utforska sin omvärld för att hitta fram till lösningar.

Vi vill inte bara ta vara på barnens redan uppnådd kunskap utan få varje barn att, genom vår hjälp, utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Detta gör vi bland annat genom våra projektarbeten. Vi vill också låta naturen och de fantastiska omgivningarna kring vår förskola vara en plats där barnen kan lära sig nya saker och få ett medvetet och varsamt förhållningssätt till vår natur.

 

Förskolan arbetar aktivt tillsammans med barnen kring olika värdegrundsfrågor och det ska genomsyra hela verksamheten.

Förskolan har sedan 2010 en egen läroplan och den ska ligga till grund i hela verksamheten och vara utgångspunkten när verksamheten planeras, följs upp och utvärderas. Förskolan har inga uppnående mål, men mål att sträva mot.

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och upp­muntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden. Av skollagen framgår att förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal-och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik.

Mål och riktlinjer

Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed också den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan.

Riktlinjer för personalen i förskolan anger dels förskollärares ansvar för att arbetet sker i enlighet med målen i läroplanen, dels det ansvar som vilar på var och en i arbetslaget i förskolan. Alla som arbetar i förskolan ska följa de normer och värden som anges i förskolans läroplan och bidra till att förskolans uppdrag genomförs.

Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet.

Inskolning på Nallarna – så här går det till

Att vara liten och börja i förskolan är en stor omställning, vanor och rutiner ändras. Under inskolningen kommer ditt barn möta nya människor som det ska lära känna och lita på. Det är dags att bli medlem i en större grupp utanför familjen. Både ditt barn och du som förälder behöver tid för den omställning som det alltid innebär att börja i förskolan. Vår erfarenhet är att ett litet barn behöver ca två veckors inskolning. Inskolningen är individuell och för vissa barn går inskolningen snabbare. Vi vill ändå att du som förälder planerar för hela perioden och ger ditt barn möjlighet att ta det i sin takt. Innan inskolningen träffas förskolechef/pedagoger och föräldrar på ett möte där vi går igenom inskolningen och där du har möjlighet att ställa frågor.

En bra start betyder mycket för fortsättningen

Målet med inskolningen är att det ska bli en positiv upplevelse för barnet att komma till förskolan. Vår ambition är också att du som förälder skall känna dig väl mottagen och komma att trivas med oss. Ni föräldrar tillsammans med pedagoger kommer att under en lång tid tillsammans att arbeta för att ditt barn ska utvecklas väl och trivas på förskolan.

Pedagogisk inriktning

Vi har inte bara valt en inriktning utan försöker hålla oss uppdaterade på nya pedagogiska arbetsmetoder inom alla inriktningar. Vi väljer sedermera de arbetsmetoder som bäst gagnar våra målsättningar med barnen.

 

(Lpfö 98/10:10-12).

pa_forskolan

COPYRIGHT © 2018 | ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE FÖRÄLDRAKOOPERATIVET GUNNILSE EK. FÖRENING | Levererad av MIXDESIGN